Izdavač stranice

Bayer d.o.o.

zastupano po Andrejki Smolnikar Prah, direktorici

Radnička cesta 80
10000 Zagreb
OIB: 56386591827

Tel.: +385 1 6599 900

Kompanija je registrirana kod Trgovačkog suda u Zagrebu,
pod matičnim brojem 080007388, šifra djelatnosti 51550.

© Copyright Bayer d.o.o., Zagreb, Hrvatska

Aspirin protect 100 mg tablete se koriste za sprječavanje srčanog i moždanog udara u bolesnika koji su već preboljeli srčani odnosno moždani udar te za sprječavanje stvaranja krvnih ugrušaka nakon određenih vrsta operacija na krvnim žilama, kako bi se krvne žile proširile ili postale prohodne.

 

Djelatna tvar lijeka Aspirin protect 100 mg želučanootporne tablete je acetilsalicilatna kiselina. Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni. 
Nositelj odobrenja za stavljanje u promet u Hrvatskoj je
Bayer d.o.o., Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.